Projekty w trakcie realizacji:

Projekt pn. „Samodzielność - szansą na wartościowe życie" współfinansowany jest ze środków PFRON na podstawie złożonego wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek złożony został w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces" z dnia 07.11.2021 r.

Termin realizacji projektu : projekt wieloletni.

Rozpoczęcie: 01.05.2022 r.

Zakończenie: 31.03.2025 r.

Beneficjentami ostatecznymi są dorosłe (powyżej 18 r.ż.) osoby z całościowymi zaburzeniami, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W każdym roku realizacji projekt obejmie 9 BO w sumie 27 osób.

Warunki rekrutacji do projektu : Ogłoszenie o rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane były do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp.

Formularz zgłoszeniowy dostępny był na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji było:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu : Treningi samodzielności mające na celu wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

Podczas treningów samodzielności uczestnikom stwarzane będą̨ warunki do rozwijania samodzielności i doskonalenia kompetencji językowych i społecznych poprzez:

 1. trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie: trening tożsamości i rozumienia emocji (psychoedukacyjny);
 2. trening dokonywania wyborów;
 3. trening wyrażania potrzeb;
 4. trening panowania nad własnym zachowaniem;
 5. trening mieszkania samodzielnego poza domem rodzinnym (z adekwatnym wsparciem);
 6. trening dbania o higienę i zdrowie;
 7. trening aktywności ruchowej (sport, rekreacja);
 8. trening reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych);
 9. trening kulinarny i zdrowego żywienia;
 10. trening korzystania z transportu w lokalnej społeczności;
 11. rening organizacji czasu wolnego (we współpracy z lokalnym środowiskiem);
 12. trening nawiązywania relacji i współpracy ze współmieszkańcami, kadrą i środowiskiem;
 13. trening samoorganizacji – zarządzanie czasem, pieniędzmi, planowanie.

Podczas treningów samodzielności uczestników będą wspierać i uczyć powyższych działań - trenerzy samodzielności.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu : Przedmiotem określonym w ofercie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności. Projekt obejmować będzie 11 miesięcy od maja 2022 do marca 2023 r. Projekt obejmie 9 uczestników. Dla każdego BO zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend. Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych. Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi. Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności. Pobyt Beneficjenta w mieszkaniu będzie miał swój zorganizowany plan aktywności.

Nad prawidłowością i spójnością realizacji projektu będzie czuwał kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za całą organizację: układaniem grafików uczestników i trenerów.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu: kierownik projektu systematycznie, po każdym odbytym turnusie oraz w sprawach ważnych i informacyjnych będzie umieszczał relacje na fb pod nazwą Mieszkanie Treningowe Wspomagane.

Zadanie:„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na budynek usługowy z usługami oświaty i infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Termin realizacji zadania: 23.05.2022 r. – 30.11.2022 r.

Całkowity koszt zadania: 311.219,59 zł w tym kwota dotacji: 155.609,79 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zgodnie z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PEFRON oraz uchwały nr 262/3538/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie szczegółowego podziału środków PEFRON.

Celem zadania jest pozyskanie przez Szkołę Podstawową SOWA dodatkowych gabinetów, dzięki którym osoby z autyzmem i zespołem Aspergera będą mogły realizować program edukacyjno- wychowawczy oraz działania terapeutyczne w odpowiednio dostosowanych warunkach.

Wyremontowane pomieszczenia pozwolą objąć uczniów Szkoły wspomaganiem rozwoju, zwiększyć w istotnym stopniu szansę na zniwelowanie zaburzeń i uniknąć wykluczenia społecznego, a także umożliwić im rehabilitację i edukację.

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie remontu w budynku przy ul. Młyńskiej 4 przeznaczonym do edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.


Projekt pn. „Samodzielność drogą do godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie"

Termin realizacji projektu : 01.05.2022 r. – 30.06.2022 r.

Całkowity koszt zadania: 8.200,00 zł, w tym kwota dotacji: 8.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Celem projektu jest organizacja treningów samodzielności, które mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, ukierunkowanie zainteresowań, usprawnienie samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Zadanie polega w głównej mierze na przeprowadzeniu treningów:

 • wyrażania potrzeb,

 • panowania nad własnym zachowaniem,

 • dbania o higienę i zdrowie,

 • aktywności ruchowej (sport i rekreacja),

 • reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych).

Przedmiotem projektu pn: „Samodzielność drogą do godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie" jest przeprowadzenie 2 turnusów samodzielności w mieszkaniu treningowym dla 4 osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Na jeden turnus samodzielności będą składać się 2 treningi dzienne i 1 nocny.

Projekt realizowany w mieszkaniu treningowym, które zlokalizowane jest w centrum miasta, na obrzeżu Parku Wiosny Ludów. Mieszkanie znajduje się na parterze, trzypokojowe - pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje dla mieszkańców, łazienka, toaleta, dostęp do tarasu. Mieszkanie jest urządzone i dostosowane specjalnie do realizacji tego typu projektu.


Zadanie: „Adaptacja pomieszczeń budynku usługowego przy ul. Młyńskiej 4 w Gorzowie Wlkp. na potrzeby Szkoły Podstawowej SOWA działającej w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem”.

Termin realizacji zadania: 26.07.2021 r. - 31.10.2021 r.

Całkowity koszt zadania : 323.666,45 zł, w tym kwota dotacji : 300.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zrealizowało zadanie współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego, o którym mowa w art.1 6 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.).

Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na nową salę gimnastyczną z magazynkiem, ciągi komunikacyjne wraz ze schodami oraz na trzy gabinety edukacyjne o łącznej powierzchni 193,3 m^2. Działanie skierowane jest dla uczniów klas I-VIII posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera z normą intelektualną.

Przedmiotem zadania jest realizacja zajęć wychowania fizycznego dla klas I – III w ilości 3 godzin tygodniowo na każdy oddział, dla klas IV – VII w ilości 4 godzin tygodniowo na każdy oddział, zajęć rewalidacyjnych kształtujących koordynację ruchową dla klas I – VIII w ilości 2 godzin na każdy oddział. 3 sale lekcyjne przeznaczone dla klas I-VIII będą wykorzystywane 5 razy w tygodniu w ilości 7 godzin dziennie.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci i młodzieży z autyzmem", który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery".

Termin realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Projekt obejmuję 19 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Działania prowadzone są na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Trening Umiejętności Społecznych
 8. Gimnastyka korekcyjna

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Aktualności z przebiegu realizacji projektu przedstawione na zdjęciach poniżej. Znajdują się na nich BO wraz z terapeutami podczas zajęć z wyżej wymienionych form wsparcia. Działania przebiegają zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci z autyzmem", który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery". Czas trwania projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt obejmuję 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie

Działania prowadzone są na terenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 8.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Uwaga słuchowa wg. A.Tomatisa

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Aktualności z przebiegu realizacji projektu przedstawione na zdjęciach poniżej. Znajdują się na nich BO wraz z terapeutami podczas zajęć z wyżej wymienionych form wsparcia. Działania przebiegają zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu


W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem otrzymało grand na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracownikom i uczestnikom projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem oraz Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Dzięki otrzymanemu wsparciu mieliśmy możliwość zakupu stacji do dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury, rękawiczek, maseczek i środków do dezynfekcji.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Projekt "Azymut - Samodzielność „Azymut – Samodzielność” to projekt partnerski realizowany w ramach konkursu POWR.02.08.00-00-0023/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prowadzone od 2017 r. konsultacje społeczne, których celem było rozpoznanie potrzeb dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin oraz analiza regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych przyczyniły się do powstania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, na bazie którego realizowany jest program pilotażowy „Azymut – Samodzielność”.

Zadaniem w/w projektu jest „wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.” które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług dorosłym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w ich środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2022 r. poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Fundację SYNAPSIS.

Projekt skierowany jest do:

 • gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
 • beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
  • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W sierpniu 2018r. na mocy umowy z ROPS w Zielonej Górze dotyczącej prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przystąpiło do projektu Azymut – Samodzielność.

Gorzowskie mieszkanie treningowe znajduje się w ścisłym centrum miasta, przy ul. Łokietka. Składa się w z dwóch pokoi - sypialni dla uczestników projektu, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, toalety oraz przestronnego korytarza. Mieszkanie ma dostęp do dużego tarasu z widokiem na Park Wiosny Ludów, na którym będzie można spędzać czas wolny w okresie wiosenno- letnim oraz realizować pasje „ogródkowe”.

Mieszkanie jest pięknie wyremontowane, całość utrzymana w kolorach pastelowych, funkcjonalne, z niezbędnymi dostosowaniami.

Od grudnia 2019 r. trenerzy prowadzą treningi samodzielności indywidualne i grupowe oraz dwu i trzydniowe turnusy treningowe. Relacje z turnusów można na bieżąco śledzić na FB.

https://www.facebook.com/Azymut-Samodzielno%C5%9B%C4%87-Mieszkanie-treningowe-w-Gorzowie-Wlkp-100214851562940


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Terapia ręki, Metoda Montessori, EEG Biofeedback, Polisensoryka, SI, Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Fizjoterapia, Integracja sensoryczna, Stymulacja Polisensoryczna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania od kwietnia 2017r. prowadzone są zajęcia plastyczne i teatralne, zorganizowane pod nazwą „KULTUROKREATYWNI”. Projekt podobnie jak w poprzednim roku został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mają komfortowe warunki do tworzenia i występów.


Wojewoda Lubuski udzielił Naszemu Stowarzyszeniu dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w Polsce w latach 2016-2020. Za przyznane środki zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, z której będą korzystać nasi podopieczni.Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 5 pracowników. Pracownicy będą się kształcić w następujących kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka - 2 osoby, Integracja sensoryczna – 2 osoby, Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1 osoba.


Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 10 pracowników. Pracownicy kształcili się a także będą się kształcić w następujących kierunkach: Rachunkowość i podatki – 1 osoba, Kurs RSA Biofeedback – 3 osoby, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka – 1 osoba, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci
z Niepełnosprawnościami – 5 osób.


Projekty zrealizowane:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem” w okresie od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2017r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna Metoda Montessori, Metoda Tomatisa, Integracja Sensoryczna, EEG Biofeedback, Polisensoryka, Konezjologia Edukacyjna Dennisona.W 2016r. Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wsparł finansowo nasz projekt pn. „Razem możemy więcej. Trening kompetencji
i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia”. W projekcie wzięli udział rodzice dzieci podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. W spotkaniach brało udział do 15 rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Spotkania koncentrowały się wokół ustalonych w grupie tematów. Grupa miała charakter otwarty i zapewniała poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. raz w tygodniu po 2 godz. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia.W 2016r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania zostały przeprowadzone „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. i cieszyły się dużym uznaniem uczestników oraz ich rodziców. W ramach warsztatów były prowadzone zajęcia teatralne oraz plastyczne. Projekt został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywały się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mieli komfortowe warunki do tworzenia i występów. Zwieńczeniem „Warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży” był w dniu 22 grudnia 2016r. występ uczestników grupy teatralnej
w przedstawieniu „Zaczarowane okulary” oraz wystawa prac, stworzonych podczas zajęć plastycznych. Dzieciom uczestniczącym w warsztatach oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za twórczy udział w pierwszych organizowanych przez Nasze Stowarzyszenie zajęciach.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem” w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Rehabilitacja ruchowa, Metoda Montessori, Integracja Sensoryczna, Polisensoryka.


Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zaburzenia rozwoju- projekt realizowany od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od dnia 22.06.2015r do dnia 31.12.2015r.. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Razem możemy więcej. Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia. Projekt realizowany od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego –Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".Przystosowanie działki dla osób niepełnosprawnych wokół Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt realizowany od dnia 26.05.2015r. do 30.11.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz z dotacji celowej ze środków Miasta Gorzowa Wlkp., robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem. Projekt realizowany od 17.04.2015r. do 30.06.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Miasta Gorzowa Wlkp.- GCPR w Gorzowie Wlkp., zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola.

Koncert na powitanie lata. Projekt realizowany od 19.06.2015r. do 30.06.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Autysta - inny nie znaczy gorszy. Poznajcie nas! Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia OREW-u i 5-lecia Przedszkola. Projekt realizowany od 09.06.2014r. do 31.07.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Poznajemy nasz kraj-wycieczka do Lubniewic . Projekt realizowany od 01.08.2014r. do 31.10.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego „promocja turystyki i krajoznawstwa".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od 01.12.2014r. do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze nieruchomości gruntowej- dotacja celowa od Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 600 tysięcy zł.