Projekty w trakcie realizacji:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci i młodzieży z autyzmem”, który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”

Termin realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci i młodzieży z autyzmem, które uczęszczają do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Projekt obejmuję 20 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Działania prowadzone są na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul.Walczaka 42.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Stymulacja polisensoryczna
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Trening Umiejętności Społecznych
 8. Gimnastyka korekcyjna

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci z autyzmem", który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem”.

Czas trwania projektu: od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt obejmuję 25 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie

Działania prowadzone są na terenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 8.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Uwaga słuchowa wg. A.Tomatisa

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.


Podsumowanie realizacji projektu pn. „Terapia dla dzieci i młodzieży z autyzmem" współfinansowanego ze środków PFRON

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizowało projekt pn. „Terapia dla z dzieci i młodzieży z autyzmem", który był współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery".

Termin realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu była terapia dla dzieci i młodzieży z autyzmem, które uczęszczają do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Projekt objął 19 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczyli w wybranych dla nich formach wsparcia, w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone były indywidualnie.

Działania prowadzone były na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42.

W projekcie zrealizowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Trening Umiejętności Społecznych
 8. Gimnastyka korekcyjna

Wsparcie było prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywały się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Naszym głównym celem było przygotowanie uczestników do w miarę samodzielnego życia społecznego oraz wyrównanie szans edukacyjnych, które osiągnęliśmy dzięki wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży za pomocą specjalnych metod terapii, poprzez udzielanie im pomocy terapeutycznej, umożliwianiu rozwoju zainteresowań oraz dostosowanie programu do możliwości psychofizycznych osób z autyzmem.

Uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie sprawiło, iż beneficjenci lepiej zaczęli funkcjonować w środowisku społecznym i rodzinnym.

Poprawiła się sprawność fizyczna uczestników projektu, jak również samopoczucie i chęć do życia, co przyczyniło się również do poprawy, jakości funkcjonowania rodziny. Dzięki przeprowadzonej poprawiła się koordynacja wzrokowo-ruchowa dziecka, polepszyło się funkcjonowanie motoryki małej i dużej. Uczestnicy są bardziej skoncentrowane i stopniowo maleje ich nadpobudliwość.

Całkowita wartość projektu: 91 263,20

Dofinansowanie ze środków PFRON: 86 700,00


Podsumowanie realizacji projektu pn. „Terapia dla dzieci z autyzmem" współfinansowanego ze środków PFRON

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizowało projekt pn. „Terapia dla z dzieci z autyzmem", który był współfinansowany ze środków PFRON, w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery".

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu była terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt objął 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy brali udział w wybranych dla nich formach wsparcia, w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone były indywidualnie.

Działania prowadzone były na terenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 8.

Zostały zrealizowane następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Uwaga słuchowa wg. A.Tomatisa

Wsparcie było prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywały się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Naszym głównym celem było przygotowanie dzieci do w miarę samodzielnego życia społecznego oraz wyrównanie szans edukacyjnych, które osiągnęliśmy dzięki wszechstronnemu rozwojowi dzieci za pomocą specjalnych metod terapii, poprzez udzielanie im pomocy terapeutycznej, umożliwianiu rozwoju zainteresowań oraz dostosowanie programu do możliwości psychofizycznych dzieci z autyzmem.

Uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie sprawiło, iż dzieci lepiej zaczęły funkcjonować w środowisku społecznym i rodzinnym.

Poprawiła się sprawność fizyczna uczestników projektu, jak również samopoczucie i chęć do życia, co przyczyniło się również do poprawy, jakości funkcjonowania rodziny. Dzięki przeprowadzonej poprawiła się koordynacja wzrokowo-ruchowa dziecka, polepszyło się funkcjonowanie motoryki małej i dużej. Dzieci są bardziej skoncentrowane i stopniowo maleje ich nadpobudliwość.

Całkowita wartość projektu: 165 750,00 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON: 157462,50 zł


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025" dla naszego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem.

W ramach realizacji zadania:

 1. Zostały zakupione książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 2. Przedszkole podjęło współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta oraz Filią Biblioteki nr 11. Współpraca obejmowała:

  • poznanie miejsca, w którym można wypożyczyć, przeczytać książki,
  • promowanie czytelnictwa,
  • wypożyczanie książek. Wizytę do biblioteki odbyło 6 grup.
 3. Przedszkole zorganizowało wydarzenia promujące czytelnictwo.

  • Odbyły się 2 spotkania z aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. panem Michałem Aniołem, który czytał dzieciom wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.
  • W miesiącach zimowych odbyło się czytanie książeczek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa przez 5 rodziców przedszkolaków.

Działania miały na celu uwzględnianie wpływu czytania na rozwój dzieci.

 1. Przedszkole zorganizowało 8 zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do placówki.
 2. Przedszkole zorganizowało spotkanie z autorką książki pt. „Bajki leśne" panią Joanną Galant. Autorka zaprezentowała swoja twórczość i przeczytała wybrane opowiadania. Książka została zakupiona.
 3. Przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny i wystawę prac stworzonych przez przedszkolaków i ich rodziny na podstawie zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa książek o tematyce związanej z misiem/niedźwiedziem.
 4. Całkowita wartość zadania: 3.168,58 zł, w tym:
  • kwota dotacji: 2.500,00 zł
  • kwota wkładu własnego: 668,58 zł

Projekt pn. „Samodzielność - szansą na wartościowe życie" współfinansowany jest ze środków PFRON na podstawie złożonego wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek złożony został w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces" z dnia 07.11.2021 r.

Termin realizacji projektu : projekt wieloletni.

Rozpoczęcie: 01.05.2022 r.

Zakończenie: 31.03.2025 r.

Beneficjentami ostatecznymi są dorosłe (powyżej 18 r.ż.) osoby z całościowymi zaburzeniami, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W każdym roku realizacji projekt obejmie 9 BO w sumie 27 osób.

Warunki rekrutacji do projektu : Ogłoszenie o rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane były do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp.

Formularz zgłoszeniowy dostępny był na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji było:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu : Treningi samodzielności mające na celu wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

Podczas treningów samodzielności uczestnikom stwarzane będą̨ warunki do rozwijania samodzielności i doskonalenia kompetencji językowych i społecznych poprzez:

 1. trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie: trening tożsamości i rozumienia emocji (psychoedukacyjny);
 2. trening dokonywania wyborów;
 3. trening wyrażania potrzeb;
 4. trening panowania nad własnym zachowaniem;
 5. trening mieszkania samodzielnego poza domem rodzinnym (z adekwatnym wsparciem);
 6. trening dbania o higienę i zdrowie;
 7. trening aktywności ruchowej (sport, rekreacja);
 8. trening reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych);
 9. trening kulinarny i zdrowego żywienia;
 10. trening korzystania z transportu w lokalnej społeczności;
 11. rening organizacji czasu wolnego (we współpracy z lokalnym środowiskiem);
 12. trening nawiązywania relacji i współpracy ze współmieszkańcami, kadrą i środowiskiem;
 13. trening samoorganizacji – zarządzanie czasem, pieniędzmi, planowanie.

Podczas treningów samodzielności uczestników będą wspierać i uczyć powyższych działań - trenerzy samodzielności.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu : Przedmiotem określonym w ofercie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności. Projekt obejmować będzie 11 miesięcy od maja 2022 do marca 2023 r. Projekt obejmie 9 uczestników. Dla każdego BO zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend. Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych. Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi. Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności. Pobyt Beneficjenta w mieszkaniu będzie miał swój zorganizowany plan aktywności.

Nad prawidłowością i spójnością realizacji projektu będzie czuwał kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za całą organizację: układaniem grafików uczestników i trenerów.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu: kierownik projektu systematycznie, po każdym odbytym turnusie oraz w sprawach ważnych i informacyjnych będzie umieszczał relacje na fb pod nazwą Mieszkanie Treningowe Wspomagane.


Zadanie:„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na budynek usługowy z usługami oświaty i infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Termin realizacji zadania: 23.05.2022 r. – 30.11.2022 r.

Całkowity koszt zadania: 311.219,59 zł w tym kwota dotacji: 155.609,79 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zgodnie z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PEFRON oraz uchwały nr 262/3538/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie szczegółowego podziału środków PEFRON.

Celem zadania jest pozyskanie przez Szkołę Podstawową SOWA dodatkowych gabinetów, dzięki którym osoby z autyzmem i zespołem Aspergera będą mogły realizować program edukacyjno- wychowawczy oraz działania terapeutyczne w odpowiednio dostosowanych warunkach.

Wyremontowane pomieszczenia pozwolą objąć uczniów Szkoły wspomaganiem rozwoju, zwiększyć w istotnym stopniu szansę na zniwelowanie zaburzeń i uniknąć wykluczenia społecznego, a także umożliwić im rehabilitację i edukację.

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie remontu w budynku przy ul. Młyńskiej 4 przeznaczonym do edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.


Projekt pn. „Samodzielność drogą do godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie"

Termin realizacji projektu : 01.05.2022 r. – 30.06.2022 r.

Całkowity koszt zadania: 8.200,00 zł, w tym kwota dotacji: 8.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Celem projektu jest organizacja treningów samodzielności, które mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, ukierunkowanie zainteresowań, usprawnienie samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Zadanie polega w głównej mierze na przeprowadzeniu treningów:

 • wyrażania potrzeb,

 • panowania nad własnym zachowaniem,

 • dbania o higienę i zdrowie,

 • aktywności ruchowej (sport i rekreacja),

 • reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych).

Przedmiotem projektu pn: „Samodzielność drogą do godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie" jest przeprowadzenie 2 turnusów samodzielności w mieszkaniu treningowym dla 4 osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Na jeden turnus samodzielności będą składać się 2 treningi dzienne i 1 nocny.

Projekt realizowany w mieszkaniu treningowym, które zlokalizowane jest w centrum miasta, na obrzeżu Parku Wiosny Ludów. Mieszkanie znajduje się na parterze, trzypokojowe - pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje dla mieszkańców, łazienka, toaleta, dostęp do tarasu. Mieszkanie jest urządzone i dostosowane specjalnie do realizacji tego typu projektu.


Zadanie: „Adaptacja pomieszczeń budynku usługowego przy ul. Młyńskiej 4 w Gorzowie Wlkp. na potrzeby Szkoły Podstawowej SOWA działającej w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem”.

Termin realizacji zadania: 26.07.2021 r. - 31.10.2021 r.

Całkowity koszt zadania : 323.666,45 zł, w tym kwota dotacji : 300.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zrealizowało zadanie współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego, o którym mowa w art.1 6 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.).

Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na nową salę gimnastyczną z magazynkiem, ciągi komunikacyjne wraz ze schodami oraz na trzy gabinety edukacyjne o łącznej powierzchni 193,3 m^2. Działanie skierowane jest dla uczniów klas I-VIII posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera z normą intelektualną.

Przedmiotem zadania jest realizacja zajęć wychowania fizycznego dla klas I – III w ilości 3 godzin tygodniowo na każdy oddział, dla klas IV – VII w ilości 4 godzin tygodniowo na każdy oddział, zajęć rewalidacyjnych kształtujących koordynację ruchową dla klas I – VIII w ilości 2 godzin na każdy oddział. 3 sale lekcyjne przeznaczone dla klas I-VIII będą wykorzystywane 5 razy w tygodniu w ilości 7 godzin dziennie.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci i młodzieży z autyzmem", który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery".

Termin realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Projekt obejmuję 19 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Działania prowadzone są na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Trening Umiejętności Społecznych
 8. Gimnastyka korekcyjna

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Aktualności z przebiegu realizacji projektu przedstawione na zdjęciach poniżej. Znajdują się na nich BO wraz z terapeutami podczas zajęć z wyżej wymienionych form wsparcia. Działania przebiegają zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje projekt pn. „Terapia dla z dzieci z autyzmem", który jest współfinansowany jest z środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy Bariery". Czas trwania projektu: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu jest terapia dla dzieci z autyzmem, które uczęszczają do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt obejmuję 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczą w wybranych indywidualnie dla nich formach wsparcia w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są indywidualnie

Działania prowadzone są na terenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 8.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Logopedia
 2. Metodę M. Montessori
 3. Terapię ręki
 4. Polisensorykę
 5. Integrację Sensoryczną
 6. EEG Biofeedback
 7. Uwaga słuchowa wg. A.Tomatisa

Harmonogram działań w ramach projektu: wsparcie jest prowadzone w każdym roku realizacji projektu przez 10 miesięcy od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień. Zajęcia z poszczególnych form wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku średnio 3 razy w miesiącu.

Aktualności z przebiegu realizacji projektu przedstawione na zdjęciach poniżej. Znajdują się na nich BO wraz z terapeutami podczas zajęć z wyżej wymienionych form wsparcia. Działania przebiegają zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu


W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem otrzymało grand na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracownikom i uczestnikom projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem oraz Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Dzięki otrzymanemu wsparciu mieliśmy możliwość zakupu stacji do dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury, rękawiczek, maseczek i środków do dezynfekcji.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Projekt "Azymut - Samodzielność „Azymut – Samodzielność” to projekt partnerski realizowany w ramach konkursu POWR.02.08.00-00-0023/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prowadzone od 2017 r. konsultacje społeczne, których celem było rozpoznanie potrzeb dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin oraz analiza regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych przyczyniły się do powstania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, na bazie którego realizowany jest program pilotażowy „Azymut – Samodzielność”.

Zadaniem w/w projektu jest „wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.” które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług dorosłym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w ich środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2022 r. poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Fundację SYNAPSIS.

Projekt skierowany jest do:

 • gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
 • beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
  • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W sierpniu 2018r. na mocy umowy z ROPS w Zielonej Górze dotyczącej prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przystąpiło do projektu Azymut – Samodzielność.

Gorzowskie mieszkanie treningowe znajduje się w ścisłym centrum miasta, przy ul. Łokietka. Składa się w z dwóch pokoi - sypialni dla uczestników projektu, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, toalety oraz przestronnego korytarza. Mieszkanie ma dostęp do dużego tarasu z widokiem na Park Wiosny Ludów, na którym będzie można spędzać czas wolny w okresie wiosenno- letnim oraz realizować pasje „ogródkowe”.

Mieszkanie jest pięknie wyremontowane, całość utrzymana w kolorach pastelowych, funkcjonalne, z niezbędnymi dostosowaniami.

Od grudnia 2019 r. trenerzy prowadzą treningi samodzielności indywidualne i grupowe oraz dwu i trzydniowe turnusy treningowe. Relacje z turnusów można na bieżąco śledzić na FB.

https://www.facebook.com/Azymut-Samodzielno%C5%9B%C4%87-Mieszkanie-treningowe-w-Gorzowie-Wlkp-100214851562940


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Terapia ręki, Metoda Montessori, EEG Biofeedback, Polisensoryka, SI, Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Fizjoterapia, Integracja sensoryczna, Stymulacja Polisensoryczna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania od kwietnia 2017r. prowadzone są zajęcia plastyczne i teatralne, zorganizowane pod nazwą „KULTUROKREATYWNI”. Projekt podobnie jak w poprzednim roku został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mają komfortowe warunki do tworzenia i występów.


Wojewoda Lubuski udzielił Naszemu Stowarzyszeniu dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w Polsce w latach 2016-2020. Za przyznane środki zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, z której będą korzystać nasi podopieczni.Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 5 pracowników. Pracownicy będą się kształcić w następujących kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka - 2 osoby, Integracja sensoryczna – 2 osoby, Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1 osoba.


Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 10 pracowników. Pracownicy kształcili się a także będą się kształcić w następujących kierunkach: Rachunkowość i podatki – 1 osoba, Kurs RSA Biofeedback – 3 osoby, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka – 1 osoba, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci
z Niepełnosprawnościami – 5 osób.


Projekty zrealizowane:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem” w okresie od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2017r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna Metoda Montessori, Metoda Tomatisa, Integracja Sensoryczna, EEG Biofeedback, Polisensoryka, Konezjologia Edukacyjna Dennisona.W 2016r. Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wsparł finansowo nasz projekt pn. „Razem możemy więcej. Trening kompetencji
i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia”. W projekcie wzięli udział rodzice dzieci podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. W spotkaniach brało udział do 15 rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Spotkania koncentrowały się wokół ustalonych w grupie tematów. Grupa miała charakter otwarty i zapewniała poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. raz w tygodniu po 2 godz. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia.W 2016r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania zostały przeprowadzone „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. i cieszyły się dużym uznaniem uczestników oraz ich rodziców. W ramach warsztatów były prowadzone zajęcia teatralne oraz plastyczne. Projekt został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywały się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mieli komfortowe warunki do tworzenia i występów. Zwieńczeniem „Warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży” był w dniu 22 grudnia 2016r. występ uczestników grupy teatralnej
w przedstawieniu „Zaczarowane okulary” oraz wystawa prac, stworzonych podczas zajęć plastycznych. Dzieciom uczestniczącym w warsztatach oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za twórczy udział w pierwszych organizowanych przez Nasze Stowarzyszenie zajęciach.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem” w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Rehabilitacja ruchowa, Metoda Montessori, Integracja Sensoryczna, Polisensoryka.


Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zaburzenia rozwoju- projekt realizowany od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od dnia 22.06.2015r do dnia 31.12.2015r.. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Razem możemy więcej. Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia. Projekt realizowany od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego –Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".Przystosowanie działki dla osób niepełnosprawnych wokół Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt realizowany od dnia 26.05.2015r. do 30.11.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz z dotacji celowej ze środków Miasta Gorzowa Wlkp., robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem. Projekt realizowany od 17.04.2015r. do 30.06.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Miasta Gorzowa Wlkp.- GCPR w Gorzowie Wlkp., zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola.

Koncert na powitanie lata. Projekt realizowany od 19.06.2015r. do 30.06.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Autysta - inny nie znaczy gorszy. Poznajcie nas! Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia OREW-u i 5-lecia Przedszkola. Projekt realizowany od 09.06.2014r. do 31.07.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Poznajemy nasz kraj-wycieczka do Lubniewic . Projekt realizowany od 01.08.2014r. do 31.10.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego „promocja turystyki i krajoznawstwa".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od 01.12.2014r. do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze nieruchomości gruntowej- dotacja celowa od Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 600 tysięcy zł.