INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Wykonawcy do wykonania usługi budowlanej na zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji zadania pn.” Remont i dostosowanie infrastruktury budynku oraz zagospodarowania terenu do potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

WEBSECO Gralewo 85b, 66-431 Gralewo

Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane w treści zapytania ofertowego dokumenty i spełnił wszelkie wymagania zawarte w treści tegoż zapytania.


Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie terenu


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie oferty na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu w ramach realizacji zadania na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem.

Załączniki:


Zaproszenie do składania oferty Pobierz
Załącznik nr 1 Projekt zagospodarowania terenu Pobierz


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający niniejszym informuje, iż w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

DPC Audit Partner sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole

Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane w treści zapytania ofertowego dokumenty i spełnił wszelkie wymagania zawarte w treści tegoż zapytania.

W przedmiotowym zapytaniu udział wzięli:

  • Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp. z o.o., ul. Matejki 4, 40-077 Katowice.
  • DPC Audit Partner sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7,45-071 Opole.
  • Usługi księgowe „WEKSEL” Jadwiga Ziółkowska, ul. Nawrot 18/20, 90-008 Łódź.


Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie audytu zewnętrznego


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie oferty na usługę: przeprowadzenie obowiązkowego audytu zewnętrznego dwóch projektów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem.

Załączniki:


Zaproszenie do składania oferty Pobierz
Załącznik nr 1 formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 oświadczenie o beztronności Pobierz
Załącznik nr 3 wykaz osób wykonujących zadanie Pobierz
Załącznik nr 4 wykaz usług Pobierz