Projekt "Azymut - Samodzielność „Azymut – Samodzielność” to projekt partnerski realizowany w ramach konkursu POWR.02.08.00-00-0023/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prowadzone od 2017 r. konsultacje społeczne, których celem było rozpoznanie potrzeb dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin oraz analiza regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych przyczyniły się do powstania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, na bazie którego realizowany jest program pilotażowy „Azymut – Samodzielność”.

Zadaniem w/w projektu jest „wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.” które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług dorosłym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w ich środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2022 r. poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Fundację SYNAPSIS.

Projekt skierowany jest do:

  • gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
  • beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
    • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
    • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
    • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W sierpniu 2018r. na mocy umowy z ROPS w Zielonej Górze dotyczącej prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przystąpiło do projektu Azymut – Samodzielność.

Gorzowskie mieszkanie treningowe znajduje się w ścisłym centrum miasta, przy ul. Łokietka. Składa się w z dwóch pokoi - sypialni dla uczestników projektu, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, toalety oraz przestronnego korytarza. Mieszkanie ma dostęp do dużego tarasu z widokiem na Park Wiosny Ludów, na którym będzie można spędzać czas wolny w okresie wiosenno- letnim oraz realizować pasje „ogródkowe”.

Mieszkanie jest pięknie wyremontowane, całość utrzymana w kolorach pastelowych, funkcjonalne, z niezbędnymi dostosowaniami.

Od grudnia 2019 r. trenerzy prowadzą treningi samodzielności indywidualne i grupowe oraz dwu i trzydniowe turnusy treningowe. Relacje z turnusów można na bieżąco śledzić na FB.

https://www.facebook.com/Azymut-Samodzielno%C5%9B%C4%87-Mieszkanie-treningowe-w-Gorzowie-Wlkp-100214851562940