Rekrutacja do projektu pn: „Samodzielność - Szansą na wartościowe życie"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem prowadzi rekrutację do projektu realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn.: „Sięgamy po sukces".

Termin realizacji projektu: 01.05.2022 r. do 31.03.2025 r.

Ilość miejsc: 9. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Miejsce złożenia formularza: ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.

O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji, oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami)
 • złożone w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

  Ważne informacje:

Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejsze zasady rekrutacji są dostępne w wersji papierowej w Siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną

W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu, kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem określonym w projekcie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2 w woj. lubuskim. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności.

Celem projektu jest przygotowanie Beneficjentów do prowadzenia samodzielnego, na miarę swoich możliwości życia. Projekt obejmie 9 uczestników, którzy zostaną wybrani podczas rekrutacji. Dla każdego BO zostanie przygotowany IPD. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend. Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych.

Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi. Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem Formularz zgłoszeniowy.docx


Projekt "Azymut - Samodzielność

„Azymut – Samodzielność” to projekt partnerski realizowany w ramach konkursu POWR.02.08.00-00-0023/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prowadzone od 2017 r. konsultacje społeczne, których celem było rozpoznanie potrzeb dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin oraz analiza regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych przyczyniły się do powstania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, na bazie którego realizowany jest program pilotażowy „Azymut – Samodzielność”.

Zadaniem w/w projektu jest „wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.” które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług dorosłym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w ich środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2022 r. poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Fundację SYNAPSIS.

Projekt skierowany jest do:

 • gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
 • beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
  • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W sierpniu 2018r. na mocy umowy z ROPS w Zielonej Górze dotyczącej prowadzenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przystąpiło do projektu Azymut – Samodzielność.

Gorzowskie mieszkanie treningowe znajduje się w ścisłym centrum miasta, przy ul. Łokietka. Składa się w z dwóch pokoi - sypialni dla uczestników projektu, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, toalety oraz przestronnego korytarza. Mieszkanie ma dostęp do dużego tarasu z widokiem na Park Wiosny Ludów, na którym będzie można spędzać czas wolny w okresie wiosenno- letnim oraz realizować pasje „ogródkowe”.

Mieszkanie jest pięknie wyremontowane, całość utrzymana w kolorach pastelowych, funkcjonalne, z niezbędnymi dostosowaniami.

Od grudnia 2019 r. trenerzy prowadzą treningi samodzielności indywidualne i grupowe oraz dwu i trzydniowe turnusy treningowe. Relacje z turnusów można na bieżąco śledzić na FB.

https://www.facebook.com/Azymut-Samodzielno%C5%9B%C4%87-Mieszkanie-treningowe-w-Gorzowie-Wlkp-100214851562940