PUNKT DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNY

Na proces diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu i zespołu Aspergera) składa się:

  • Wywiad z rodzicami- spotkanie z rodzicami mające na celu poznanie dotychczasowego rozwoju dziecka. Wywiad kliniczny wstępny i pogłębiony ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy, jest przeprowadzany równolegle z badaniem dziecka

  • Analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno- pedagogicznej dziecka- zespół diagnostyczny szczegółowo analizuje udostępnioną przez rodziców dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz materiały wideo zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka.

  • Badanie i obserwacja kierowana dziecka- jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych (głównych objawów osiowych F84 wg ICD 10) prowadzona przez zespół diagnostyczny. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy.

Podstawowymi kryteriami diagnostycznymi są:

  • Podręcznik Diagnostyczny i Statystyczny Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013),

  • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, ICD), Światowej Organizacji Zdrowia (1992).

  • Uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków- na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.

  • Przekazanie rozpoznania- to ostatni proces diagnostyczny. Podczas tego spotkania
    zespół diagnozujący omawia z rodzicami wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.