Rekrutacja do projektu pn: „Samodzielność - Szansą na wartościowe życie"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem prowadzi rekrutację do projektu realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn.: „Sięgamy po sukces" pn: „Samodzielność - Szansą na wartościowe życie"

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. (z przerwą na lipiec 2024)

Ilość miejsc: 9. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce złożenia formularza: ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.

W przypadku gdy kandydat byłby równocześnie uczestnikiem WTZ lub ŚDS, wówczas zakres merytoryczny projektu, nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu (WTZ) lub zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującym (ŚDS).

O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji, oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami)
 • złożone w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Ważne informacje:

Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejsze zasady rekrutacji są dostępne w wersji papierowej w Siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną

W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu, kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem określonym w projekcie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2 w woj. lubuskim. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności. Celem projektu jest przygotowanie Beneficjentów do prowadzenia samodzielnego, na miarę swoich możliwości życia. Projekt obejmie 9 uczestników, którzy zostaną wybrani podczas rekrutacji. Dla każdego BO zostanie przygotowany IPD. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend. Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych. Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi. Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności


Mieszkanie Treningowe Wspomagane przy ul. Łokietka 35/2 prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. To kolejna możliwość i szansa na stworzenie miejsca, w którym osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera będą mogły zdobywać doświadczenia niezależnosci i samodzielnego egzystowania poza domem rodzinnym. Pod okiem Trenerów Samodzielności będą podążać drogą do godnego, wartościowego życia

Regulamin Organizacyjny Mieszkania Treningowego Wspomaganego


Podsumowanie pierwszego okresu realizacji projektu pn. „Samodzielność – drogą do wartościowego życia" współfinansowanego ze środków PFRON

Głównym celem projektu było wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

Samodzielność osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju a w procesie zwiększania tej gotowości doprowadzić do:

 • zwiększenia szans dorosłym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera do zamieszkania poza domem rodzinnym;
 • wsparcia kompetencji kluczowych związanych z umiejętnością̨ radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, adekwatną oceną siebie i swoich umiejętności oraz potrzeb, w kierowaniu swoim życiem, podejmowaniu decyzji;
 • podniesienie aktywności własnej, poprzez umiejętności porozumiewania się, rozwój zainteresowań i pasji, nawiązanie pozytywnych relacji z innymi uczestnikami, trenerami samodzielności oraz środowiskiem lokalnym;
 • budowanie poczucia własnej wartości, godności i niezależności osoby z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • wsparcie rodzin w trudnościach wynikających z opieki nad dorosłymi osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w życiu codziennym oraz procesie separacji (budowanie i wspieranie w decyzji do uznania gotowości ich dziecka do samodzielnego życia).

Projekt polegał na prowadzeniu treningów samodzielnoścí w tym treningów kompetencji społecznych dla osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera które ukończyły 18 r. ż. Wsparciem objętych zostało 9 Beneficjentów ostatecznych, dla których zostały przygotowany przez trenerów samodzielności Indywidualne Plany Działania. Treningi samodzielności obejmowały m.in. nocleg poza domem, przygotowywanie posiłków, naukę̨ spędzania czasu wolnego, dbanie o własną higienę̨, drobne czynności domowe tj. m.in. sprzątanie, pranie. Trening umiejętności społecznych były realizowane w celu nabywania kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, spacerów i wycieczek, planowania listy zakupów i ich robienia. Wsparcie odbywało się od piątku do niedzieli (48 h) przez 11 miesięcy - od maja 2022 do marca 2023. Treningi były realizowane przy wsparciu trenerów samodzielności, którzy byli przy BO przez cały ich pobyt w mieszkaniu treningowym. Trenerami były osoby, które posiadają̨ minimum rok doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do realizacji projektu było zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 6 trenerów samodzielności, całość́ projektu organizował i nadzorował kierownik projektu.

Podczas treningów samodzielności uczestnikom stwarzane były warunki do rozwijania samodzielności i doskonalenia kompetencji językowych i społecznych poprzez: a) trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie: trening tożsamości i rozumienia emocji (psychoedukacyjny), b) trening dokonywania wyborów,

c) trening wyrażania potrzeb, d) trening panowania nad własnym zachowaniem, e) trening mieszkania samodzielnego poza domem rodzinnym (z adekwatnym wsparciem), f) trening dbania o higienę̨ i zdrowie, g) trening aktywności ruchowej (sport, rekreacja), h) trening reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych), i) trening kulinarny i zdrowego żywienia, j) trening korzystania z transportu w lokalnej społeczności, k) trening organizacji czasu wolnego (we współpracy z lokalnym środowiskiem), l) trening nawiązywanie relacji i współpracy ze współmieszkańcami, kadrą i środowiskiem, m) trening samoorganizacji – zarzadzanie czasem, pieniędzmi, planowanie.

Po zakończeni pierwszego okresu projektu, trenerzy samodzielności dokonali oceny opisowej uczestnika uwzględniając założenia zawarte w IPD, biorąc pod uwagę postępy i osiągnięte rezultaty. Ocena opisowa zawiera skalę punktową stanu początkowego umiejętności uczestnika i końcową, co bardzo ułatwia analizę ważności wsparcia i nabycia nowych kompetencji przez uczestników.

Całkowita wartość projektu: 267 330,00 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON: 254 971,50 zł


Projekt pn. „Samodzielność - szansą na wartościowe życie" współfinansowany jest ze środków PFRON na podstawie złożonego wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek złożony został w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces" z dnia 07.11.2021 r.

Termin realizacji projektu : projekt wieloletni.

Rozpoczęcie: 01.05.2022 r.

Zakończenie: 31.03.2025 r.

Beneficjentami ostatecznymi są dorosłe (powyżej 18 r.ż.) osoby z całościowymi zaburzeniami, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W każdym roku realizacji projekt obejmie 9 BO w sumie 27 osób.

Warunki rekrutacji do projektu:

Ogłoszenie o rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane były do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp.

Formularz zgłoszeniowy dostępny był na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji było:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Treningi samodzielności mające na celu wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

Podczas treningów samodzielności uczestnikom stwarzane będą̨ warunki do rozwijania samodzielności i doskonalenia kompetencji językowych i społecznych poprzez:

 1. trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie: trening tożsamości i rozumienia emocji (psychoedukacyjny);
 2. trening dokonywania wyborów;
 3. trening wyrażania potrzeb;
 4. trening panowania nad własnym zachowaniem;
 5. trening mieszkania samodzielnego poza domem rodzinnym (z adekwatnym wsparciem);
 6. trening dbania o higienę i zdrowie;
 7. trening aktywności ruchowej (sport, rekreacja);
 8. trening reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych);
 9. trening kulinarny i zdrowego żywienia;
 10. trening korzystania z transportu w lokalnej społeczności;
 11. rening organizacji czasu wolnego (we współpracy z lokalnym środowiskiem);
 12. trening nawiązywania relacji i współpracy ze współmieszkańcami, kadrą i środowiskiem;
 13. trening samoorganizacji – zarządzanie czasem, pieniędzmi, planowanie.

Podczas treningów samodzielności uczestników będą wspierać i uczyć powyższych działań - trenerzy samodzielności.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Przedmiotem określonym w ofercie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności.

Projekt obejmować będzie 11 miesięcy od maja 2022 do marca 2023 r. Projekt obejmie 9 uczestników. Dla każdego BO zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend. Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych.

Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi.Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności. Pobyt Beneficjenta w mieszkaniu będzie miał swój zorganizowany plan aktywności.

Nad prawidłowością i spójnością realizacji projektu będzie czuwał kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za całą organizację: układaniem grafików uczestników i trenerów.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu:

kierownik projektu systematycznie, po każdym odbytym turnusie oraz w sprawach ważnych i informacyjnych będzie umieszczał relacje na fb pod nazwą Mieszkanie Treningowe Wspomagane.


Rekrutacja do projektu pn: „Samodzielność - Szansą na wartościowe życie"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem prowadzi rekrutację do projektu realizowanego w ramach konkursu 1/2021 pn.: „Sięgamy po sukces".

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. (z przerwą na lipiec 2023)

Ilość miejsc: 9. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce złożenia formularza: ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.

W przypadku gdy kandydat byłby równocześnie uczestnikiem WTZ lub ŚDS, wówczas zakres merytoryczny projektu, nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu (WTZ) lub zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującym (ŚDS).

O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

 • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami oraz klauzulą Informacyjną
 • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

Formularza Zgłoszeniowego i złożenia go w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31 w Gorzowie Wlkp. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.autyzm-gorzow.org pod informacją o rekrutacji, oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami)
 • złożone w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Ważne informacje:

Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejsze zasady rekrutacji są dostępne w wersji papierowej w Siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną

W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu, kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem określonym w projekcie jest przeprowadzenie treningów samodzielności w tym treningów kompetencji społecznych dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach zadania zaplanowano treningi w przygotowanym do celów realizacji projektu mieszkaniu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 35/2 w woj. lubuskim. Treningi prowadzone będą przez 6 trenerów samodzielności.

Celem projektu jest przygotowanie Beneficjentów do prowadzenia samodzielnego, na miarę swoich możliwości życia. Projekt obejmie 9 uczestników, którzy zostaną wybrani podczas rekrutacji. Dla każdego BO zostanie przygotowany IPD. Treningi samodzielności zorganizowane będą całodobowo w okresie od piątku do niedzieli (4 sesje po 12h), podczas których będą realizowane założenia i działania ujęte w Indywidualnych Programach Samodzielności. W treningu uczestniczyć będzie 2 trenerów samodzielności oraz 3 Beneficjentów. 9 uczestników zostanie podzielonych na 3 grupy po 3 osoby, które będą miały trening w ustalony wcześniej weekend.

Prowadzenie treningów samodzielności w tym treningu kompetencji społecznych. Będą stałym, cyklicznym planem działań podczas sesji treningowych. Najważniejszym, nieodzownym zadaniem towarzyszącym podczas pobytu Beneficjenta w mieszkaniu treningowym będzie kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących samoobsługi. Trening zachowań prozdrowotnych dotyczący: higieny, ruchu, porządku wokół siebie, prawidłowego odżywiania – trening kulinarny, reagowania w sytuacji zagrożenia i dbania o własne bezpieczeństwo, bezpieczne używanie sprzętów AGD, nauki prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem, planowania obowiązków i czasu wolnego. Nauka i doskonalenie wyżej wspomnianych umiejętności będzie przewija się podczas codziennych zadań do wykonania, w bieżącej działalności

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem Formularz zgłoszeniowy.docx