NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


Placówka przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy otwiera kolejny etap samodzielnej aktywności dla absolwentów szkoły podstawowej. Stwarza im szansę na rozwój osobowości, kształtowanie poczucia tożsamości, wzrost wielorakich umiejętności praktycznych i społecznych.Ten etap edukacyjny poprzedza ich aktywność w dziennych ośrodkach, takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej.

W naszej Szkole podopieczni uczą się w oddziałach maksymalnie czteroosobowych oraz otrzymują fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej odpowiednie do niepełnosprawności metody, a także formy pracy. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej opiera się na wszechstronnej pomocy, umiejętnym stopniowaniu trudności, indywidualizacji i dobrej atmosferze.

Praca z młodzieżą w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wymaga zapewnienia bardzo dobrych warunków do realizacji procesu edukacyjno-wychowawczego i praktycznego ćwiczenia wielu umiejętności. Dotyczy to zarówno wyposażenia całej placówki, w szczególności pracowni oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych.

Szkoła istnieje od kilku lat, dlatego też jej baza jest w procesie doposażania, nie mniej jednak dążymy do tego, by placówka dysponowała przestrzennymi pomieszczeniami i nowoczesnym wyposażeniem, odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Misja Szkoły

Szkoła, jako nowoczesna placówka oświatowa zaspokaja potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze uczniów. Dostosowuje swoje działania do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniając deficyty rozwojowe, kompetencje komunikacyjne, uzdolnienia, zainteresowania i wspiera mocne strony ucznia.

Szkoła pomaga przezwyciężać słabości i ograniczenia uczniów, przygotowuje ich do osiągnięcia maksymalnej samodzielności, niezależności życiowej oraz uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Specyfika kształcenia w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji opartej na wiązaniu teorii z praktyką. Nauczyciel pracujący w tego typu szkole tak planuje i organizuje oraz realizuje oddziaływania pedagogiczne, by dostosować je do tempa przyswajania wiedzy i umiejętności przez ucznia. W tego typu szkole realizowane są następujące formy zajęć:

 1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • przysposobienie do pracy,
  • wychowanie fizyczne;
 2. zajęcia rewalidacyjne:
  • trening umiejętności społecznych,
  • zajęcia komunikacji alternatywnej,
  • zajęcia rozwijające komunikację językową,
  • zajęcia usprawniania technik szkolnych,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia kształtujące koordynację ruchową,
  • terapia ręki.

W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie realizują również zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i odbywają praktyki wspomagane. Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest:

 • poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych,
 • doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem,
 • przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania,
 • przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej,
 • przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).