Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny

PUNKT DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNY

W ramach organizacyjnych Przedszkola działa Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny czynny w każdą środę w godzinach, w siedzibie Stowarzyszenia ul. Walczaka 42 od 8 do 13.

Swoją działalność Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny rozpoczął we wrześniu 2003r. Jest formą pomocy dzieciom dotkniętym autyzmem oraz ich rodzinom, z terenu miasta Gorzowa Wlkp., województwa lubuskiego i w miarę możliwości województw ościennych.

Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez diagnozę funkcjonalną, wspomaganie rozwoju poprzez specjalistyczną terapię oraz wspieranie aktywności i kompetencji wychowawczych rodziców.

Diagnoza, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych, przebiega dwutorowo. Równolegle z badaniem dziecka prowadzony jest wywiad z rodzicami dziecka. Proces diagnostyczny obejmuje minimum dwie wizyty diagnostyczne oraz przekazanie opinii wraz z udzieleniem wskazówek terapeutycznych, gdy zachodzi taka potrzeba.

Diagnoza skonstruowana jest w zależności od potrzeb w oparciu o:

  • Analizę dokumentacji dziecka (wyniki badań medycznych, opinie, orzeczenia, nagrania wideo).
  • Swobodną i kierowaną obserwację dziecka podczas zabawy, czynności samoobsługowych, funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
  • Szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
  • Ocenę zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych zmysłów w sali "doświadczania świata".
  • Diagnozę psychologiczną.
  • Diagnozę procesów integracji sensorycznej.
  • Badanie testem Profil Edukacyjny PEP-R dla dzieci z autyzmem lub STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children).

W skład zespołu diagnostycznego wchodzą: pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholog, specjalista do diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, terapeuta SI, psychoterapeuci.

Do Punktu Diagnostyczno- Konsultacyjnego przyjmowane są dzieci do lat 7, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez rodziców bądź opiekunów prawnych i ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Zgłoszenia na diagnozę od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:30 nr telefonu 95 722 60 97