Statut

OŚRODEK REWALIDACYJNO – EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY DLA DZIECI MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, u których występują specjalne potrzeby edukacyjno- terapeutyczne. Do OREW-u mogą uczęszczać dzieci z terenu województwa lubuskiego, na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Ośrodek jest placówką umożliwiającą:

  • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

  • Realizację obowiązku szkolnego.

  • Realizację obowiązku nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.

OREW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, prowadzony przez Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim, pod numerem 7/99. Organem sprawującym nadzór pod względem organizacyjnym jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

 

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Od 1 września 2011r. dziecko pięcioletnie może być objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Podstawą przyjęcia dziecka do placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie jest orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub zaburzenie sprzężone (autyzm i upośledzenie umysłowe). W zależności od orzeczenia dziecko będzie mogło realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem lub OREW-ie dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

 

Obowiązek szkolny

Od dnia 1 września 2012 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie dzieci sześcioletnie. W okresie przejściowym do roku szkolnego 2011/2012 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Warunkiem przyjęcia dziecka do OREW-u jest orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenie sprzężone (autyzm i upośledzenie umysłowe) wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ważne na każdy etap edukacyjny. Na każdy etapie edukacyjnym można wydłużyć naukę o jeden rok. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem danej klasy, wychowanek któremu wydłużono etap edukacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Wydłużenie etapu edukacyjnego winno być uzgodnione z rodzicami wychowanka jednak ostateczną decyzję podejmuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.

Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego może otrzymać drugie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, jeżeli warunki zdrowotne nie pozwolą mu uczęszczać do szkoły razem z rówieśnikami. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka. Nie wyklucza to jednak prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły, pod warunkiem, że w orzeczeniu zostanie to dokładnie określone.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

  • dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin,

  • dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin.

Kształcenie na etapie szkoły podstawowej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

W Ośrodku Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zajęcia edukacyjno- terapeutyczne oraz specjalistyczne odbywają się w systemie terapeuta- dziecko. W miarę osiąganego przez dzieci rozwoju tworzy się oddziały od 2 do 4 wychowanków. W zależności od stopnia upośledzenia umysłowego wychowankowie realizują obowiązek szkolny w formie zespołów edukacyjno- terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, a dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym nauczanie zintegrowane (klasy I-III) oraz blokowe (klasy IV-VI).

Proces edukacyjny w OREW- ie przebiega w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

  • Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Dla każdego wychowanka, niezależnie od formy organizacyjnej nauczania, zespół terapeutów obejmujący terapeutę prowadzącego oraz specjalistów pracujących z dzieckiem (logopedę, rehabilitanta, terapeutę SI, pedagogów pracujących różnymi metodami) w oparciu o odpowiednią podstawę programową, opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny na dany etap kształcenia na podstawie diagnozy, uwzględniający możliwości psychofizyczne wychowanka oraz jego potrzeby.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i końcoworoczne wyłącznie w formie opisowej, na wszystkich etapach kształcenia zarówno z zachowania, jak i zajęć edukacyjnych.

Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do sprawdzianu kończącego edukację w szkole podstawowej.

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty, na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.

 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, posiadających orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, organizuje się zespołowe, bądź indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Wymiar zajęć w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć wynosi:

  • 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4,

  • 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

 

GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Pewne działania podejmowane w Ośrodku nie zawsze mieszczą się w sztywnych ramach systemu edukacyjnego. Ze względu na terapeutyczny charakter tej placówki, opieką obejmowane są więc te dzieci i młodzież, którym trudno otrzymać specjalistyczną pomoc w szkołach publicznych.

Kadra terapeutyczna Ośrodka proponuje im wsparcie w grupie terapeutycznej.