Statut

S T A T U T

 

Stowarzyszenie jest organizacją działającą od 04 listopada 1998 r. pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych. Dnia 15 kwietnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Autystycznych w Gorzowie Wlkp. zmieniło nazwę uchwałą nr 5 na Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem.

 

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. DZ. U. 2001r. nr 79 poz.855 z poź.zm.), ustawy z dn. 24. kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014r. nr 1118 z poź.zm.), ustawy z dn.15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013r. poz.217 z póź.zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem jest organizacją pozarządową.
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Gorzowie Wlkp.

 

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 

§ 4

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i do prowadzenia ośrodków, poradni, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic, hosteli i farm.

 

§ 5

Stowarzyszenie może otwierać oddziały terenowe, ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki specjalne, poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice socjoterapeutyczne, hostele i farmy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem.
 3. Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
 4. Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie placówek oświatowych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Świadczenie usług terapeutycznych (indywidualnych, grupowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
 3. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych dla rodzin osób z autyzmem, specjalistów, osób zainteresowanych problematyką autyzmu.
 4. Realizowanie programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego, oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
 5. Rozpowszechnianie poradników, biuletynów i wydawnictw ciągłych dotyczących stowarzyszenia i autyzmu oraz utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
 6. Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.
 7. Zbieranie funduszy.
 8. Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.
 9. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których celami statutowymi jest działalność, o której mowa § 6 oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest działalność: oświatowa, opiekuńcza, wychowawcza oraz rehabilitacyjna skierowana do dzieci i młodzieży.
  • Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności lokalnej w celu integracji.

 

§ 7a

Do realizacji celów statutowych określonych w § 6 niniejszego Statutu Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

§ 9

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

 

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą zostać rodzice lub opiekunowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem, a także wszyscy pełnoletni obywatele, którzy chcą wspierać Stowarzyszenie.

 

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybranymi.
 2. Brać czynny udział w pracach, zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystać z wszelkich informacji na temat autyzmu dostępnych w Stowarzyszeniu.
 6. Zaskarżać do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Postępować zgodnie ze statutem i uchwałami Władz Stowarzyszenia.
 2. Płacić składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał Władz Stowarzyszenia.
 3. Efektywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Likwidację Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
  • nieusprawiedliwionych nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków,
  • nie płacenia składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Członkowi przysługuje prawo odwołania od w/w decyzji.

 

§ 15

Członkiem wspierającym może być każda osoba dorosła, która udziela pomocy i wsparcia w jakiejkolwiek formie.

 

§ 16

 1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie uchwałą Zarządu.
 4. Członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie od w/w decyzji.

 

§ 17

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje mu głos doradczy.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub pozbawienie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Ilość bezwzględna wynosi 50% + 1.

 

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają: w I terminie-zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w II terminie - zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków form działalności Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu.
 5. Uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia, w tym również wydzierżawienia, najmu i bezpłatnego używania nieruchomości.

 

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 3. O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zawiadamia pisemnie na 14 dni przed jego rozpoczęciem, wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem:

 1. Zarząd składa się z 3 – 5 członków.
 2. Do Zarządu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem wybiera spośród swoich członków osoby, które darzy zaufaniem.
 3. Kandydat do Zarządu powinien mieć już przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w strukturach stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych lub uczestniczyć przez trzy lata w pracach Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek Zarządu powinien:
  • wyrazić zgodę na pracę w Zarządzie,
  • posiadać umiejętność współpracy z ludźmi,
  • być dyspozycyjnym.
 5. Wybrani członkowie nowego Zarządu zobowiązani są do przedstawienia odchodzącemu Zarządowi następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie, iż nie jest osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków i hazardu,
  • pisemną informację o dotychczasowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a z autyzmem w szczególności.
 6. Na dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów nowo wybrani członkowie Zarządu mają 45 dni. W tym czasie odchodzący Zarząd jest organem zarządzającym, a nowo wybrani członkowie mają czas na zapoznanie się z dokumentacją Stowarzyszenia. Nie dostarczenie tych dokumentów skutkuje zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wyboru nowego Zarządu.
 7. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu wybierając spośród siebie:
  • przewodniczącego,
  • jednego zastępcy,
  • skarbnika,
  • sekretarza,
  • członka.
 8. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu w trakcie trwania kadencji, w szczególności z powodu śmierci, rezygnacji lub odwołania, do mniej niż pięciu osób, lecz nie mniej, niż do trzech osób, Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu W przypadku, gdy Zarząd wskutek zmniejszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy mniej, niż trzy osoby, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu. Uzupełnienie następuje w takim samym trybie, jak wybór. Kadencja nowego członka trwa do końca kadencji pierwotnie powołanego Zarządu.
 9. Tryb pracy Zarządu określa regulamin.
 10. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilno-prawnym i gospodarczym upoważnieni są dwaj spośród członków Zarządu działający łącznie. Osoby te mogą ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
 11. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków,
  • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • kierowanie pracą Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • ustalenie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i zarządzanie nimi,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
  • skreślanie z listy członków w przypadku opisanym w § 14 pkt 3 i 4.
 12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mandat członka zarządu wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego.
 13. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie następuje w takim samym trybie, jak wybór.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna:

 1. W Stowarzyszeniu działa Komisja Rewizyjna, odrębna od organu zarządzającego i niepodlegająca mu w zakresie wykonywania swoich funkcji, która składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać wymogi ustawy o pożytku publicznym, w tym:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • pisemnej informacji o dotychczasowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a z autyzmem w szczególności.
 4. Wyżej wymienione dokumenty przedstawia się przewodniczącemu odchodzącej Komisji Rewizyjnej i umieszcza w dokumentacji tejże Komisji. Na dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów nowo wybrani członkowie mają 45 dni. W tym czasie odchodzący skład Komisji Rewizyjnej jest organem działającym, a nowo wybrani członkowie mają czas na zapoznanie się z dokumentacją Stowarzyszenia. Nie dostarczenie tych dokumentów skutkuje zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
 5. W przypadku ustania mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed końcem kadencji w szczególności z powodu śmierci, rezygnacji lub odwołania, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej. Uzupełnienie następuje w takim samym trybie, jak wybór.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie następuje w takim samym trybie, jak wybór.

Zadania Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w niejasnych sytuacjach.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny działalności Stowarzyszenia i przedstawienie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego (biegły rewident) do badania sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek badania wynika z przepisów Ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości lub z innych przepisów tj. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zasad (sposobu) sporządzania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji, subwencji, darowizn, zapisów,
  • wpływów z działalności statutowej,
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  • odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
  • ofiarności publicznej, w tym dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • innych źródeł.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane - za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego - wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
 5. 5. Cały dochód uzyskany zgodnie z ust.1 przez Stowarzyszenie przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej określonej w § 6.
 6. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 24a

Działalność gospodarcza:

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, wspomagający działalność statutową stowarzyszenia.
 2. Działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z celami statutowymi, a uzyskane dochody będą przeznaczone wyłączenie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, Stowarzyszenie uzyska wymagane zezwolenia, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz.855 z póż.zm.).

GORZÓW WLKP. 25 CZERWIEC 2015 ROKU