Cele

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 4 listopada 1998 roku pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych. Dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniło nazwę i od tego czasu prowadzi swoją działalność pod nazwą STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. DZ. U. 2001r. nr 79 poz.855 z poź.zm.), ustawy z dn. 24. kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014r. nr 1118 z poź.zm.), ustawy z dn.15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013r. poz.217 z póź.zm.) oraz na podstawie Statutu.

Celami działania Stowarzyszenia są:

Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.

Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem.

Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.                                                                          

Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.

Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie placówek oświatowych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Świadczenie usług terapeutycznych (indywidualnych, grupowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych dla rodzin osób z autyzmem, specjalistów, osób zainteresowanych problematyką autyzmu.

Realizowanie programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego, oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozpowszechnianie poradników, biuletynów i wydawnictw ciągłych dotyczących stowarzyszenia i autyzmu oraz utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.

Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.

Zbieranie funduszy.

Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.

Wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których celami statutowymi jest działalność, o której mowa § 6 oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest działalność: oświatowa, opiekuńcza, wychowawcza oraz rehabilitacyjna skierowana do dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności lokalnej w celu integracji.

 

Stowarzyszenie realizuje te cele prowadząc od 1999r. Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i od 2009r. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem.